Informacjeo przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych („Dane osobowe”) jest Drehtainer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze pod adresem: ul. Osadnicza 16, 65-785 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000846792, NIP: 5272930141, wysokość kapitału zakładowego 125.000,00 zł („Drehtainer Polska”).

2. Inspektor Ochrony Danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub sposobu, w jaki Drehtainer Polska używa Twoich Danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, którym jest Thorsten Radtke, pod adresem e-mail: ds-drehtainer@rm-hh.de .

3. Cele i podstawy przetwarzania

3.1. Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, zmierzającą do zawarcia umowy z Drehtainer Polska lub będącą stroną umowy z Drehtainer Polska, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

a) w celu zawarcia umowy pomiędzy nami a Tobą i dla wykonania której przetwarzanie Twoich Danych osobowych jest niezbędne, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) na podstawie i w celu wykonania umowy pomiędzy nami a Tobą po jej zawarciu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu wypełnienia prawnie ciążących na nas obowiązków, np. w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO);

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.2. Jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą kontrahenta Drehtainer Polska, wskazaną przez kontrahenta jako koordynator, osoba odpowiedzialna lub inna osoba do kontaktu z Drehtainer Polska, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:  

a) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków Drehtainer Polska związanych z realizacją umowy pomiędzy Drehtainer Polska a kontrahentem (kontakt w sprawie wykonania umowy, zapewnienie prawidłowej realizacji jej postanowień, weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się z Drehtainer Polska, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) w celu wypełnienia prawnie ciążących na nas obowiązków, np. w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO).

3.3. Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która skierowała do Drehtainer Polska zapytanie kontaktowe za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

a) w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą od Ciebie otrzymaliśmy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z nadawcą otrzymanej wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Prawo do sprzeciwu

4.1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do nich istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Kategorie Danych osobowych (informacja dotyczy Danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

5.1. Jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą kontrahenta Drehtainer Polska, wskazaną przez kontrahenta jako koordynator, osoba odpowiedzialna lub inna osoba do kontaktu z Drehtainer Polska, przetwarzamy następujące kategorie Twoich Danych osobowych: służbowe dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

6. Okres przechowywania Danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy. Po upływie niżej wymienionych okresów podane przez Ciebie Dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

6.1. Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, zmierzającą do zawarcia umowy z Drehtainer Polska lub będącą stroną umowy z Drehtainer Polska, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

a) wynikające z zawarcia z nami umowy – przez okres jej obowiązywania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową, do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;

b) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;

c) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Drehtainer Polska – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Ciebie obowiązków z nich wynikających.

6.2. Jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą kontrahenta Drehtainer Polska, wskazaną przez kontrahenta jako koordynator, osoba odpowiedzialna lub inna osoba do kontaktu z Drehtainer Polska, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:  

a) przekazane przez kontrahenta Drehtainer Polska – przez okres obowiązywania umowy zawartej przez kontrahenta z Drehtainer Polska, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową, do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;

b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Drehtainer Polska – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Ciebie obowiązków z nich wynikających.

6.3. Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która skierowała do Drehtainer Polska zapytanie kontaktowe za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe:

a) nie dłużej niż jest to konieczne do przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą od Ciebie otrzymaliśmy;

b) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;

7. Odbiorcy Danych osobowych

7.1. Twoje Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z naszej grupy kapitałowej.

7.2. Do Twoich Danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (w tym podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, doradcze,  oraz podmioty uprawnione do otrzymania Twoich Danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7.3. Możemy przekazać Twoje Dane osobowe do państw trzecich (czyli innych niż państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych, jeżeli zapewniają one przynajmniej taką ochronę danych, jaką gwarantuje RODO. W praktyce taką gwarancją jest to, że dane państwo lub organizacja zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę. Możemy przekazać Twoje Dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ich ochrony, gdy w umowach zastosowaliśmy specjalne rozwiązania, przewidziane przez prawo lub zatwierdzone przez odpowiedni organ nadzoru, które taki odpowiedni stopień ochrony danych gwarantują.

8. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu);

e) prawo do przenoszenia Danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);

f) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o dobrowolności podania Danych osobowych

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, zmierzającą do zawarcia umowy z Drehtainer Polska lub będącą stroną umowy z Drehtainer Polska, podanie przez Ciebie prawidłowych i aktualnych Danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia lub realizacji umowy z Drehtainer Polska.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która skierowała do Drehtainer Polska zapytanie kontaktowe za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail, podanie Twoich prawidłowych i aktualnych Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą od Ciebie otrzymaliśmy.

10. Źródło pochodzenia Danych osobowych (informacja dotyczy Danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

10.1. Jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą kontrahenta Drehtainer Polska, wskazaną przez kontrahenta jako koordynator, osoba odpowiedzialna lub inna osoba do kontaktu z Drehtainer Polska, przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które zostały nam udostępnione przez kontrahenta w związku z zawarciem i realizacją umowy pomiędzy Drehtainer Polska a kontrahentem.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Twoje Dane osobowe Drehtainer Polska nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.