Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) DREHTAINER GmbH

§1 – Obowiązywanie i klauzula wyłączająca inne postanowienia

 1. Zakres obowiązywania. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych transakcji DREHTAINER GmbH („Sprzedający”) z Nabywcami w szczególności w zakresie umów sprzedaży/dostawy towaru („towar”) bez względu, czy Sprzedający sam wytwarza towary lub nabywa je od osób trzecich (§§ 433, 650 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego). Oferty, dostawy, usługi i inne czynności prawne Sprzedającego w ramach działalności handlowej jego przedsiębiorstwa będą sporządzane/dokonywane wyłącznie na podstawie niniejszych OWS. Będą one miały zastosowanie również do przyszłych czynności prawnych w ramach określonej współpracy biznesowej, nawet jeżeli ich stosowanie nie zostanie potwierdzone ponownie w sposób wyraźny. Niniejsze OWS mają zastosowanie wyłączne. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe Nabywcy będą miały zastosowanie do umów jedynie w przypadku wyraźnej zgody Sprzedającego i tylko w takim zakresie, na który Sprzedający wyraźnie się zgodził. Niniejszy wymóg zgody obowiązuje w każdym przypadku, na przykład również wtedy, gdy Sprzedający, znając ogólne warunki handlowe Nabywcy, zrealizuje dostawę na rzecz Nabywcy bez wnoszenia zastrzeżeń. Przyjmuje się, że niniejsze OWS zostają zaakceptowane najpóźniej w chwili obioru towaru bądź usług.
 2. Nabywca. Nabywcami w rozumieniu niniejszych OWS są również wszyscy współpracujący ze Sprzedającym partnerzy, którzy prowadzą negocjacje i zwierają umowy. Jeżeli prowadzący negocjacje lub zawierający umowy partner biznesowy nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), również podlega przepisom HGB regulującym transakcje pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie dopuszczalnym prawem.
 3. Dalsze wykorzystywanie. Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw mogą być wykorzystywane dalej wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego.
 4. Forma. Wywołujące skutki prawne oświadczenia i zawiadomienia Nabywcy dotyczące umowy zawartej ze Sprzedającym (np. wyznaczenie terminów, zawiadomienia o wadach, odstąpienie, żądanie obniżki) muszą posiadać postać pisemną, tj. muszą być dokonane w formie pisemnej lub w postaci tekstu (np. list, e-mail, faks). Pozostaje to bez wpływu na wymogi formalne oraz dowodowe, w szczególności w przypadku wątpliwości co do umocowania osoby składającej oświadczenie.
 5. Przepisy ustawowe. Informacje dotyczące obowiązywania przepisów ustawowych mają wyłącznie charakter objaśniający. Dlatego przepisy ustawowe obowiązują także bez takiego wyjaśnienia, o ile nie zostały one w niniejszych OWS bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wykluczone.  

§ 2 – Oferty, zawieranie umów, zbywalność i odstąpienie od umowy

 1. Oferty. Oferty Sprzedającego podlegają zmianą i nie są wiążące. Obowiązują wyłącznie do wyczerpania zapasów. Sprzedający natychmiast powiadomi Klienta o niedostępności; wszelkie świadczenia wzajemne, które zostały już spełnione, zostaną zwrócone, pod warunkiem że Sprzedający nie będzie miał innych roszczeń. Oferty stają się wiążące dopiero z chwilą, kiedy zostaną potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego. Dostawa i wystawienie faktury odpowiadają pisemnemu potwierdzeniu. Zamówienia uzupełniające, zmiany lub umowy dodatkowe, dla swojej ważności, wymagają pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.
 2. Zawarcie umowy. Składając zamówienie na towar, Nabywca w sposób wiążący zobowiązuje się do nabycia zamówionego towaru. Sprzedający jest uprawniony do zaakceptowania oferty umowy zawartej w zamówieniu w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej, poprzez wystawienie faktury lub poprzez dostawę towaru do Nabywcy.
 3. Terminy dostaw. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie dotrzymać wiążących terminów dostawy z przyczyn nieleżących po jego stronie (niedostępność usługi), Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę i jednocześnie ustali przewidywany nowy termin dostawy. Jeżeli usługa nie jest dostępna również w nowym terminie wyznaczonym dla dokonania dostawy, Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub części. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca zrealizowane świadczenie wzajemne Nabywcy. Przypadkiem braku dostępności w rozumieniu niniejszego postanowienia będzie w szczególności nieterminowa dostawa przez kontrahenta Sprzedającego, jeżeli Sprzedający zabezpieczył się odpowiednią transakcją zastępczą, zarówno on, jak i jego kontrahenci nie działają w sposób zawiniony lub w danym przypadku nie jest on zobowiązany do spełnienia świadczenia.
 4. Rodzaj świadczeń. W przypadku wszystkich świadczeń Sprzedającego Nabywca powinien zgłosić się po odbiór świadczenia lub Sprzedający powinien dostarczyć przedmiot świadczenia Nabywcy, jeśli przyjęto tę drugą opcję.
 5. Odrębność. Każda dostawa, w tym dostawy częściowe w ramach bieżących transakcji, stanowi odrębną umowę, która będzie odrębnie fakturowana, odrębnie płatna i pozostanie bez wpływu na inne dostawy.
 6. Ustalenia ustne. Personel sprzedażowy Sprzedającego nie jest uprawniony do zawierania dodatkowych porozumień ustnych ani do udzielania ustnych zapewnień, które wykraczają poza formę pisemną umowy.
 7. Brak rezerwacji. Sprzedający wyraźnie zastrzega, że zamówienia nie są objęte prawem rezerwacji na rzecz Nabywcy.
 8. Opisy produktów. Wszystkie – w tym pisemne – adnotacje i potwierdzenia stanowią przybliżony opis produktu, chyba że są wyraźnie oznaczone określeniem „Uzgodniona jakość”. Wszystkie opisy produktów i specyfikacje producenta, które podlegają indywidualnym uzgodnieniom umownym lub które w chwili zawierania umowy zostały podane przez Sprzedającego do publicznej wiadomości, będą uznane za uzgodnienie dotyczące jakości towaru. Jedynie ta cecha szczególna gwarantuje, że dany element zostanie uznany za indywidualnie uzgodnioną jakość produktu. Uzgodnień odnośnie do określonych cech jakościowych nie stanowią zwłaszcza twierdzenia i opisy zawarte w materiałach reklamowych, prospektach, instrukcjach obsługi lub cennikach. Ma to również zastosowanie do wszystkich rysunków, ilustracji, wymiarów, wag lub innych danych technicznych. Sprzedający nie bierze natomiast odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi producenta lub innych osób trzecich, których Nabywca nie wskazał Sprzedającemu jako wpływających na jego decyzję zakupu.
 9. Zmiany. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w rozsądnym zakresie zmian technicznych, jak też zmian kształtów, koloru lub wagi. Zastrzegany prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technologicznego bez możliwości podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego z tego tytułu.
 10. Niewiążące informacje. Informacje w prospektach, dokumentacji lub materiałach reklamowych odnoszące się do możliwości rozbudowy produktu lub do dostępnych akcesoriów również nie mają charakteru wiążącego.
 11. Anulacja. Jeżeli Sprzedający rozwiąże umowę na żądanie Nabywcy, Nabywca pokrywa poniesione dotychczas koszty, nie mniej jednak niż 2% wartości uwidocznionej na fakturze, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia szkody przewyższającej powyższe kwoty, w szczególności w postaci różnicy pomiędzy uzgodnioną ceną, a ceną faktycznie osiągniętą przy sprzedaży celem minimalizowania szkody.
 12. Cesja. Wszystkie prawa wobec Sprzedającego przysługują wyłącznie Nabywcy i nie podlegają jakiejkolwiek cesji.
 13. Wypłacalność. Jeżeli Sprzedający poweźmie wiedzę o okolicznościach, które poddają pod wątpliwość wypłacalność Nabywcy, w szczególności jeżeli zaprzestanie on bieżącego regulowania zobowiązań lub Sprzedający poweźmie wiedzę o innych podobnych okolicznościach, Sprzedający będzie mógł zgodnie z przepisami prawa odstąpić od umowy, zażądać natychmiastowego uregulowania pozostałych zobowiązań. W takim przypadku Sprzedający będzie miał ponadto prawo żądać przedpłaty lub złożenia zabezpieczenia płatności. Po wyznaczeniu terminu Sprzedający może również odstąpić od wszelkich zobowiązań do prolongaty.
 14. Zagrożenie roszczeń Sprzedającego. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się (np. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego niewypłacalności), że roszczenie Sprzedającego dotyczące ceny kupna jest zagrożone ze względu na niezdolność Nabywcy do wypełnienia zobowiązania płatniczego, zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi odmowy świadczenia usługi oraz – ew. po wyznaczeniu terminu – Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy (§ 321 BGB). W przypadku umów dotyczących wyprodukowania przedmiotów niepodlegających zastąpieniu (produkcja indywidualna) Sprzedający może niezwłocznie zadeklarować odstąpienie od umowy; przepisy ustawowe dotyczące zbędności wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone.

§ 3 – Ceny, podatek VAT, opakowania i koszty transportu

 1. Stosowane ceny. O ile nie uzgodniono indywidualnie inaczej, stosowane są ceny z cennika Sprzedającego obowiązującego w chwili zwarcia umowy w siedzibie firmy DREHTAINER GmbH, Alte Grenze 1, D-19246 Valluhn Businesspark A24, powiększone o aktualną stawkę podatku VAT. Ceny podawane w materiałach drukowanych Sprzedającego oraz w ofertach podlegają zmianom.
 2. Opakowanie, transport itp.. O ile nie uzgodniono indywidualnie inaczej, ceny zawierają normalne opakowanie (pod warunkiem że jest ono wymagane), ale nie zwierają kosztów transportu oraz odpraw celnych. Jeżeli Sprzedający ma pokryć koszty transportu, odprawy celnej itd. Nabywca zapłaci Sprzedającemu powyższe koszty w pełnej wysokości; zwrot kosztów następuje po przedłożeniu paragonów lub faktur. Specjalne opakowanie będzie fakturowane po kosztach.
 3. Podwyżka cen. Jeżeli pomiędzy zawarciem a wykonaniem umowy wzrosną lub zostaną wprowadzone nowe taryfowe stawki płac i wynagrodzenia, podatki, cła, inne obciążenia publiczne lub ceny transportu bądź też ceny wzrosną na skutek zmiany kursów walut, Sprzedający będzie miał prawo do odpowiedniego podwyższenia ceny zakupu. Na wyraźne pisemne żądanie Nabywcy Sprzedający przedstawi kalkulację potwierdzającą wpływ wymienionych czynników na cenę.
 4. Zagraniczne przepisy celne i importowe. Sprzedający uwzględni zagraniczne przepisy celne i importowe według najlepszej wiedzy. Jednakże w tym zakresie Sprzedający będzie odpowiadał jedynie za umyślne działania i rażące niedbalstwo.

§4 – Terminy na dostawę i wykonanie, odbiór

 1. Daty i terminy dostawy​​​​​​​. Daty i terminy dostawy są niewiążące, jednakże mogą być przedmiotem szczególnych uzgodnień pisemnych z adnotacją: „gwarantowana dostawa do…“ W przypadku braku takich uzgodnień obowiązuje termin dostawy podany przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Wykonanie. Terminy dostaw są zachowane przez Sprzedającego najpóźniej wtedy, gdy towary zostały załadowane przez Sprzedającego lub jego agenta albo – w przypadku braku zapewnienia środków transportu przez Nabywcę – są gotowe do załadunku. Sprzedający powiadomi w odpowiedni sposób Nabywcę o terminie załadunku lub gotowości do załadunku.
 3. Opóźnienia, siła wyższa. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za opóźnienia dostaw lub spełnienia świadczenia będącego następstwem siły wyższej oraz okoliczności, które powodują znaczące utrudnienie dostawy lub czynią ją niemożliwą, nawet jeżeli uzgodniono wiążący termin. W szczególności obejmuje to strajki, lokauty, zarządzenia władz, zmianę przepisów prawa, pandemię itp., także jeśli okoliczności te dotyczą kontrahentów Sprzedającego lub ich poddostawców. Spowodowane tym opóźnienia uprawniają Sprzedającego do przedłużenia terminu realizacji dostawy lub usługi o okres zakłócenia plus odpowiedni czas na przygotowanie lub odstąpienie od umowy – całkowicie lub częściowo – ze względu na to, że część umowy nie została jeszcze wykonana. Już wykonane świadczenia i uzyskane z tego tytułu korzyści będą podlegały zwrotowi zgodnie z przepisami prawa lub zostanie za nie wypłacona rekompensata.
 4. Czas trwania przeszkody​​​​​​​. Jeżeli przeszkoda w wykonaniu umowy trwa dłużej niż trzy miesiące, Nabywca – po upływie nowego, odroczonego terminu – będzie miał prawo odstąpić od umowy w części jeszcze nie wykonanej. Nabywca nie może podnosić roszczeń odszkodowawczych w związku z przesunięciem terminu dostawy z ww. powodów lub ze zwolnieniem Sprzedającego z obowiązku spełnienia świadczenia.
 5. Odroczenie terminu. Jeżeli Sprzedający nie dotrzyma uzgodnionej osobno daty dostawy z powodów innych niż wymienione powyżej, Nabywca ma prawo pisemnie odroczyć wykonanie dostawy o 4 tygodnie. Dopiero po bezskutecznym upływie powyższego terminu Nabywca może podnosić roszczenia z tytułu rękojmi.
 6. Odszkodowanie za zwłokę​​​​​​​. W przypadku, gdy Sprzedający jest odpowiedzialny za niedotrzymanie uzgodnionych pisemnie terminów dostaw („wiążące terminy i daty”) lub pozostaje w zwłoce, Nabywca ma prawo do odszkodowania w wysokości 0,5% za każdy pełny tydzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 5% ceny fakturowej netto dostaw lub usług, z których wykonaniem Sprzedający pozostaje w zwłoce. Wszelkie dalsze roszczenia są wyłączone, chyba że zwłoka wynika co najmniej z rażącego niedbalstwa Sprzedającego. Sprzedający ma prawo do udowodnienia, że Nabywca nie odniósł żadnej szkody lub że odniesiona szkoda jest znacznie niższa od ustalonej wysokości ryczałtu.
 7. Częściowe dostawy i częściowe usługi​​​​​​​. Sprzedający ma w każdym momencie prawo do realizacji częściowych dostaw lub częściowych usług.
 8. Przejście ryzyka, odbiór​​​​​​​. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na Nabywcę najpóźniej w momencie przekazania przedmiotu kupna. W przypadku sprzedaży na odległość (z obowiązkiem dostarczenia do Nabywcy) ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu przedmiotu dostawy oraz ryzyko opóźnień przechodzi na Nabywcę już w momencie oddania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie bądź firmie, której zlecono transport. Jeżeli uzgodniono odbiór, przejście ryzyka następuje w momencie odbioru. W pozostałym zakresie kwestia umówionego odbioru jest regulowana przepisami obowiązującymi dla umów o dzieło. Do przekazania lub odbioru dochodzi także, gdy nabywca zwleka z odbiorem.
 9. Zwłoka w odbiorze​​​​​​​. Jeżeli Nabywca będzie zwlekał z odbiorem albo zaniecha współdziałania lub jeżeli dostawa ze strony Sprzedającego opóźni się z innych względów leżących po stronie Nabywcy, Sprzedający jest uprawniony do zażądania rekompensaty za poniesioną w związku z tym szkodę, łącznie z pokryciem dodatkowych wydatków (np. kosztów magazynowania). O ile nie uzgodniono inaczej Sprzedający będzie naliczał karę umowną w wysokości 5 EUR za każdy kontener za każdy dzień począwszy od terminu dostawy, a w przypadku braku uzgodnionego terminu dostawy – od momentu powiadomienia, że Towar jest gotowy do dostarczenia.
  Powyższe nie wpływa na prawo do udowodnienia wyższej szkody ani na nasze roszczenia ustawowe Sprzedającego (w szczególności pokrycie dodatkowych wydatków, odpowiednią rekompensatę, wypowiedzenie umowy); ryczałt należy zaliczyć na poczet dalszych roszczeń pieniężnych. Nabywca ma prawo do udowodnienia, że Sprzedający nie odniósł żadnej szkody lub że odniesiona szkoda jest znacznie niższa od ustalonej wysokości ryczałtu.

 

§ 5 – Zastrzeżenie prawa własności

 1. Zastrzeżenie własności towaru​​​​​​​. Do czasu wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z trwającej transakcji (łącznie z całą kwotą salda stanowiąca należność na bieżącym rachunku bankowym), które Nabywca jest winny uregulować względem Sprzedającego w oparciu o dowolną podstawę prawną teraz lub w przyszłości, towar pozostaje własnością Sprzedającego (zastrzeżenie własności towaru). Nabywca dostarczy Sprzedającemu zabezpieczenia określone w kolejnych punktach, które zostaną zwolnione na żądanie według uznania Sprzedającego, jeżeli ich wartość przekracza 10% wartości roszczeń, również w dłuższym okresie czasu. Nabywca będzie przechowywał z należytą starannością towar zastrzeżony którego własność nie przeszła na Nabywcę.
 2. Dalsza sprzedaż​​​​​​​. Nabywca ma prawo do dalszej sprzedaży towaru, którego własność nie przeszła na Nabywcę, w ramach swojej zwykłej działalności biznesowej, pod warunkiem że nie pozostaje w zwłoce z płatnością. Dokonywanie przez Nabywcę zastawów lub przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności jest niedozwolone. Dla jasności Nabywca już teraz odstępuje na rzecz Sprzedającego od wszystkich należności (łącznie z całą kwotą salda stanowiąca należność na bieżącym rachunku bankowym) wynikających z dalszej sprzedaży towaru o zastrzeżonej wartości lub z innej mającej dla niego zastosowanie podstawy prawnej (ubezpieczenie, czyn niedozwolony) – w ich pełnej wysokości lub w wysokości ewentualnego udziału we współwłasności. Sprzedający przyjmuje niniejszym powyższą cesję. Sprzedający do odwołania upoważnia Nabywcę do ściągania scedowanych na Sprzedającego należności na rachunek Nabywcy i w jego własnym imieniu.
 3. Przetwarzanie​​​​​​​. Nabywca ma prawo przetwarzać towar w ramach swojej zwykłej działalności biznesowej. Przetwarzanie i wprowadzenie zmian będzie odbywać się na rzecz Sprzedającego jako producenta, jednakże nie będzie powodować jakichkolwiek zobowiązań Sprzedającego.
  Zastrzeżenie własności rozciąga się na pełną wartość produktów powstałych w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia towaru Sprzedającego, które powodować będzie, że Sprzedający będzie uznany za wytwórcę.
 4. Obowiązek powiadamiania​​​​​​​. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o jakimkolwiek dostępie osób trzecich do towaru, przykładowo o jego zajęciu, jak też o jakimkolwiek uszkodzeniu lub zniszczeniu towaru. Nabywca natychmiast powiadomi Sprzedającego na piśmie, jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub osoby trzecie zajmą towar, który stanowi własność Sprzedającego.
 5. Naruszenie umowy przez Nabywcę. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Nabywcę – zwłaszcza przy opóźnieniach w płatności – Sprzedający ma prawo do zabrania towaru z zastrzeżoną własnością lub żądania odstąpienia przez Nabywcę od roszczeń wobec osób trzecich o wydanie towaru. Odebranie lub zajęcie towaru z zastrzeżoną własnością przez Sprzedającego nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że zastosowanie mają regulacje §§ 346 i n. BGB lub Sprzedający wyraźnie oświadczy, że odstępuje od umowy, ponieważ – pomimo wyznaczeniu Nabywcy realnego terminu płatności – nie uzyskał zapłaty lub ponieważ wyznaczenie takiego terminu zgodnie z przepisami prawa jest zbędne.
 6. Wygaśnięcie praw i upoważnień. Prawo do odsprzedaży, korzystania lub zamontowania towaru, którego własność została zastrzeżona na rzecz Sprzedającego, jak również pełnomocnictwo do ściągnięcia scedowanych należności wygasają z chwilą zaprzestania płatności, złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego albo otwarcia takowego postępowania, oraz wszczęcia sądowego lub pozasądowego postępowania układowego dotyczącego aktywów Kupującego. Upoważnienia do pobrania wydane przez Sprzedającego również wygasają w przypadku, gdy czek lub weksel zostanie oprotestowany. Ponadto Sprzedający ma wówczas prawo do odwołania upoważnienia Nabywcy do dalszej odsprzedaży i przetwarzania towaru, którego własność została zastrzeżona na rzecz Sprzedającego.
 7. Konsekwencje odebrania towaru przez Sprzedającego​​​​​​​. Bez wpływu na zobowiązanie płatnicze Nabywcy Sprzedający może odebrany towar (a) sprzedać z wolnej ręki na najlepszych dla siebie warunkach albo (b) zapisać na dobro konta po cenie rynkowej (osiągalny zysk) albo (c) zapisać na dobro konta po cenie z umowy, odejmując wszystkie przyznane opusty, rabaty i inne zniżki oraz utratę wartości wynoszącą 30%, o ile Nabywca niezwłocznie nie wykaże, że utrata wartości jest mniejsza.

§ 6 – Rękojmia

 1. Rękojmia​​​​​​​. Sprzedający gwarantuje, że oferowane produkty są zgodne z ustawowymi przepisami dotyczącymi rękojmi.
 2. Prawa z tytułu wad​​​​​​​. Sprzedający udziela pierwotnej rękojmi za wady towaru w wybranej przez siebie formie – naprawy wady lub wymiany. W przypadku, gdy wykonanie zobowiązania z tytułu rękojmi nie będzie skuteczne, Nabywca zasadniczo – według własnego wyboru – może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku jedynie nieznacznej niezgodności z umową, w szczególności w przypadku nieznacznych wad, Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do odmowy wykonanie zobowiązania z tytułu rękojmi zgodnie z wymogami ustawowymi.
 3. Drobne odstępstwa​​​​​​​. Wszelkie dostawy mogą zawierać drobne odstępstwa w zakresie koloru, wzoru lub materiału; nie stanowią one odstępstwa od uzgodnionej jakości.
 4. Język instrukcji obsługi​​​​​​​. Dostarczenie instrukcji obsługi w języki niemieckim jest dopuszczalne, o ile przedmiot umowy nie jest przeznaczony na specyficzny rynek, na którym obowiązują określone wymogi co do języka. Powyższy zapis ma zastosowanie również wtedy, gdy przedmiot umowy dostępny jest zasadniczo jedynie w języku niemieckim.
 5. Dochodzenie roszczeń​​​​​​​. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie Sprzedającego o wszelkich dostrzeżonych wadach, nie później niż w terminie dwóch tygodni od odbioru dostawy, wraz z dostarczeniem dokładnego opisu; zawiadomienie o wadach ukrytych powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po ich wykryciu. Roszczenia Nabywcy z tytułu wad zakładają ponadto, że Nabywca wypełnił swoje ustawowe obowiązki sprawdzenia i ewentualnego zakwestionowania towaru (§§ 377, 381 HGB [niemieckiego kodeksu handlowego]). W przeciwnym razie dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi jest wykluczone. W przypadku dostawy poprzez spedytora lub innego przewoźnika reklamacje w zakresie dotyczącym szkody w transporcie (uszkodzenia, braki itp.) winny zostać odnotowane w potwierdzeniu odbioru i w dokumencie przewozowym oraz potwierdzone podpisem kierowcy. Z chwilą dostawy Nabywca musi bezzwłocznie zlecić odpowiednim podmiotom utrwalenie dowodów oraz sporządzenie protokołu uszkodzeń, braków itp. – w przeciwnym razie Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności cywilnej. Podmioty odpowiedzialne za powyższe działania zostaną wskazane Nabywcy przez Sprzedającego w załącznikach do umowy.
 6. Obowiązki Nabywcy​​​​​​​. Nabywca zobowiązany jest poddane reklamacji Towary starannie przechować w zamknięciu do dyspozycji Sprzedającego bez prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów magazynowania lub innych związanych z tym wydatków. W przeciwnym razie Nabywca traci swoje prawa z tytułu rękojmi za wady. Wyłącza się odpowiedzialność za zużycie będące skutkiem normalnego użytkowania.
 7. Okres obowiązywania rękojmi​​​​​​​. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty przejścia ryzyka i wygasa po upływie 12 miesięcy. Pozostaje to bez wpływu na inne gwarancje udzielone przez producenta.
 8. Wpływ na warunki płatności​​​​​​​. Wady produktów nie powodują jakiejkolwiek zmiany lub przesunięcia uzgodnionych warunków płatności.
 9. Opakowanie i transport​​​​​​​. Udzielanie rękojmi na opakowanie i transport jest wykluczone. W przypadku zwrotu koszty zapewnienia właściwego opakowania na potrzeby transportu do Sprzedającego ponosi Nabywca.
 10. Reklamacje​​​​​​​. Towary podlegające reklamacji muszą zostać zwrócone z opłaconym frachtem. Koszty frachtu zostaną zwrócone w przypadku uzasadnionej reklamacji.
 11. Badanie zgłoszeń z rękojmi​​​​​​​. W przypadku, gdy badanie produktu, który został reklamowany, wykaże, że nie ma podstaw do roszczeń z tytułu rękojmi, Nabywca poniesie wszystkie koszty badania (opinii rzeczoznawcy, jeżeli będzie konieczna) w tym wszystkie koszty powiązane (koszty podróży, noclegów itd.).
 12. Skutki prawne. Jeżeli ze względu na wadę prawną lub fizyczną rzeczy po nieudanym wykonaniu zobowiązania z tytułu rękojmi Nabywca zdecyduje się na odstąpienie od umowy, nie będzie mu przysługiwać roszczenie do odszkodowania z tytułu wady. Jeżeli po nieudanym wykonaniu zobowiązania z tytułu rękojmi Nabywca zdecyduje się na odszkodowanie, towar pozostanie u Nabywcy, o ile może on to zaakceptować. Odszkodowanie jest ograniczone do różnicy między ceną sprzedaży a wartością wadliwej rzeczy. Powyższe nie będzie miało zastosowania, jeżeli Sprzedający umyślnie nienależycie wykonał umowę. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku nieistotnych wad.
 13. Instrukcje montażu. Jeżeli Nabywca otrzyma wadliwą instrukcję montażu, Sprzedawca jest zobowiązany jedynie do dostawy instrukcji montażu wolnej od wad i tylko wówczas, gdy wada instrukcji montażu uniemożliwia prawidłowy montaż.

§ 7 – Płatności, zastrzeżenia i sprzeciwy

 1. Termin płatności​​​​​​​. O ile nie uzgodniono inaczej, cena sprzedaży jest płatna w terminie 30 dni kalendarzowych po wystawieniu faktury oraz dostawie albo odbiorze towaru. Po upływie tego terminu Nabywca będzie pozostawał w zwłoce bez potrzeby przesyłania dodatkowych wezwań do zapłaty. Za okres zwłoki będą naliczane obowiązujące odsetki w aktualnie obowiązującej wysokości ustawowej. Sprzedający zastrzega sobie wobec Nabywcy prawo do udowodnienia i dochodzenia wyższej szkody z tytułu zwłoki. W przypadku transakcji z przedsiębiorcami prawo Sprzedającego do żądania odsetek przypadających po nastąpieniu wymagalności (§ 353 HGB) pozostaje nienaruszone.
 2. Płatności​​​​​​​. Sprzedający ma prawo, nawet jeżeli Nabywca ma inne zasady, w pierwszej kolejności zaliczyć płatność na poczet najstarszych długów Nabywcy. Jeżeli w wyniku opóźnienia płatności Sprzedający poniósł koszty oraz powstały roszczenia o odsetki, Sprzedający będzie miał prawo zaliczyć płatność w pierwszej kolejności na poczet kosztów (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, odszkodowanie itp.), następnie na poczet odsetek i w ostatniej kolejności na poczet świadczenia głównego.
 3. Wykonanie​​​​​​​. Płatność uznaje się za zrealizowaną dopiero w momencie, gdy Sprzedający dysponuje zapłaconą kwotą.
 4. Zastrzeżenia​​​​​​​. Prawo do potrącenia, zatrzymania bądź obniżki w stosunku do płatności należnej Sprzedającemu, również w przypadku, gdy Nabywca powiadomi o wadach lub będzie podnosił roszczenia wzajemne, przysługuje Nabywcy wyłącznie wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostały potwierdzone prawomocnym orzeczeniem lub zostały uznane przez Sprzedającego. Sprzedający ma natomiast nieograniczone czasowo prawo do zrealizowania dostawy częściowo lub w całości dopiero po otrzymaniu zapłaty z góry, także w ramach trwającej transakcji.

 

§ 8 – Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Nieograniczona odpowiedzialność. Odpowiedzialność Sprzedającego nie będzie podlegać ograniczeniu w przypadku działań zamierzonych, rażącego niedbalstwa, jak również zawinionego spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub choroby.
 2. Ograniczona odpowiedzialność. W przypadku niedbalstwa Sprzedający będzie odpowiedzialny jedynie w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, tj. takich zobowiązań, których wykonanie jest warunkiem należytego wykonania umowy albo których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy oraz których należytego wykonania klient mógł się spodziewać zawierając umowę. W takich przypadkach odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do szkody, którą można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i typowej dla umowy. Powyższe pozostaje bez wpływu na nieograniczoną odpowiedzialność zgodnie z pkt 8.1.
 3. Wyłączenie odpowiedzialności. Poza postanowieniami punktów 8.1 i 8.2 Sprzedający nie odpowiada za lekkomyślność.
 4. Wyjątki​​​​​​​. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą+ odpowiedzialności za produkt zgodnie z ProdHaftG (niem. ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt) oraz w ramach gwarancji udzielonych w formie pisemnej.
 5. Pracownicy itd. Punkt 8 ma również zastosowanie do pracowników, przedstawicieli, organów oraz agentów Sprzedającego.
 6. Przedawnienie. Roszczenia odszkodowawcze Nabywcy z tytułu wady ulegają przedawnieniu (i) w przypadku umów kupna-sprzedaży: po roku od daty dostawy, (ii) w przypadku umów o dzieło: po roku od daty odbioru oraz (iii) w przypadku umów o wykonanie i dostawę dzieła: po upływie ustawowego okresu przedawnienia.  

 

§ 9 – Postanowienia ogólne

 1. Nagłówki​​​​​​​. Nagłówki w niniejszych OWS zostały wprowadzone jedynie w celu lepszej czytelności i nie mają wpływu na wykładnię niniejszych OWS.
 2. Odstępstwa​​​​​​​. Odstępstwa od niniejszych OWS są skuteczne jedynie, jeżeli Sprzedający potwierdzi je na piśmie.
 3. Prawo właściwe​​​​​​​. Niniejsze OWS i wszystkie stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym i Nabywcą, włączając w to wszystkie umowy zawarte z zastosowaniem niniejszych OWS, podlegają prawu Republiki Federalne Niemiec z wyłączeniem stosowania zunifikowanych przepisów prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 4. Miejsce spełnienia świadczenia​​​​​​​. Miejscem świadczenia wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunków umownych jest siedziba Sprzedającego (Alte Grenze 1, D-19246 Valluhn Businesspark A24).
 5. Właściwość miejscowa sądu​​​​​​​. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających bezpośrednio i pośrednio ze stosunków umownych (o ile chodzi o umowy zawarte pomiędzy przedsiębiorcami), także jeśli spory te dotyczą zawarcia umowy, jest – w przypadkach, gdy jest to dozwolone – sąd w Schwerinie, Niemcy.
 6. Bezskuteczność. W przypadku gdyby postanowienie niniejszych OWS lub postanowienie w ramach innej umowy okazało się nieważne lub stało się nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność innych postanowień lub umowy. Postanowienie nieważne zostanie zastąpione takim, które najbliżej odzwierciedla cel gospodarczy leżący u podstaw nieważnego postanowienia. 

 

Stan na: maj 2021 r.

 

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) DREHTAINER GmbH

 

§1 – Obowiązywanie i klauzula wyłączająca inne postanowienia

 

 1. Zakres obowiązywania​​​​​​​. Nasze OWZ mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych stosunków gospodarczych pomiędzy firmą DREHTAINER GmbH  („Nabywca“) a jej dostawcami i partnerami biznesowymi („Dostawca“), zwłaszcza w odniesieniu do umów kupna lub dostawy rzeczy („towar“), bez względu na to, czy Dostawca sam wytwarza towar, czy też nabywa go od osób trzecich (§§ 433, 650 BGB). Oferty, usługi i inne czynności prawne Nabywcy w ramach działalności handlowej jego przedsiębiorstwa będą sporządzane/dokonywane wyłącznie na podstawie niniejszych OWZ. Będą one miały zastosowanie również do przyszłych czynności prawnych w ramach określonej współpracy biznesowej, nawet jeżeli ich stosowanie nie zostanie potwierdzone ponownie w sposób wyraźny. Niniejsze OWZ mają zastosowanie wyłączne. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe Dostawcy będą miały zastosowanie do umów jedynie w przypadku wyraźnej zgody Nabywcy i tylko w takim zakresie, na który Nabywca wyraźnie się zgodził. Niniejszy wymóg zgody obowiązuje w każdym przypadku, na przykład również wtedy, gdy Nabywca, znając ogólne warunki handlowe Dostawcy, przyjmuje realizowane przez niego dostawy bez wnoszenia zastrzeżeń.
 2. Dostawca​​​​​​​. Dostawcą w rozumieniu niniejszych OWZ są również wszyscy współpracujący z Nabywcą partnerzy, którzy prowadzą negocjacje i zwierają umowy. Jeżeli prowadzący negocjacje lub zawierający umowy partner biznesowy nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), również podlega przepisom HGB regulującym transakcje pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie dopuszczalnym prawem.
 3. Forma. Wywołujące skutki prawne oświadczenia i zawiadomienia Dostawcy dotyczące umowy (np. wyznaczenie terminów, monity, odstąpienie) muszą posiadać postać pisemną, tj. muszą być dokonane w formie pisemnej lub w postaci tekstu (np. list, e-mail, faks). Pozostaje to bez wpływu na wymogi formalne oraz dowodowe, w szczególności w przypadku wątpliwości co do umocowania osoby składającej oświadczenie.
 4. Przepisy ustawowe​​​​​​​. Informacje dotyczące obowiązywania przepisów ustawowych mają wyłącznie charakter objaśniający. Dlatego przepisy ustawowe obowiązują także bez takiego wyjaśnienia, o ile nie zostały one w niniejszych OWZ bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wykluczone.
 5. Dalsze wykorzystywanie​​​​​​​. Niniejsze OWZ mogą być wykorzystywane dalej wyłącznie za pisemną zgodą Nabywcy.

 

§ 2 – Zawarcie Umowy

 

 1. Zamówienie. Zamówienie Nabywcy będzie wiążące z chwilą jego pisemnego doręczenia albo potwierdzenia. Dostawca powiadomi Nabywcę o oczywistych błędach (np. ortograficznych i rachunkowych) oraz brakach zamówienia, łącznie z brakującą dokumentacją, w celu naprawienia błędów lub uzupełnienia przed przyjęciem zamówienia, pod rygorem braku zawarcia umowy.
 1. Przyjęcie zamówienia​​​​​​​. Dostawca jest zobowiązany potwierdzić zamówienie Nabywcy pisemnie w terminie 21 dni/3 tygodni albo wykonać bez zastrzeżeń zamówienie – głównie poprzez wysyłkę towaru (przyjęcie zamówienia). Spóźnione przyjęcie zamówienia uznane zostaje za nową ofertę i wymaga potwierdzenia przez Nabywcę.
 1. Świadczenia specjalne usługodawcy wynikające z realizacji zlecenia muszą zostać zaoferowane Nabywcy na piśmie. Mogą one zostać wykonane dopiero po pisemnym zleceniu.

 

§ 3 – Termin świadczenia, niemożność i odszkodowanie za zwłokę

 

 1. Dostawa. Daty albo terminy dostaw Dostawcy są wiążące i stanowią podstawę umowy. Jeżeli termin dostawy nie jest określony w zamówieniu i nie został uzgodniony w inny sposób, będzie wynosił dwa tygodnie od zawarcia umowy. Dostawca zobowiązany jest informować Nabywcę bez zwłoki, jeżeli z jakiegokolwiek powodu dotrzymanie terminu dostawy stanie się mało prawdopodobne.
 1. Opóźnienie. Opóźnienie ze strony podwykonawców powinno być niezwłocznie zgłaszane Nabywcy na piśmie; nie stwarza ono podstaw do przedłużenia terminu dostawy.
 1. Brak informacji. Jeżeli z przyczyn, za które nie odpowiada Dostawca lub jego podwykonawcy lub na skutek zadłużenia Nabywcy konieczne będzie przekroczenie terminu dostawy przez Dostawcę, Dostawca nie może powołać się na takie okoliczności, jeżeli nie wywiązał się z obowiązku przekazania informacji zgodnie z punktem 3.1.
 1. Utrata. Przypadkowa utrata części świadczenia może być uznana za przyczynę przekroczenia terminu dostawy tylko pod warunkiem natychmiastowego dostarczenia całości dowodów dotyczących tych okoliczności.   
 1. Skutki prawne. Jeżeli Dostawca nie wykona lub nienależycie wykona świadczenie w uzgodnionym terminie lub pozostaje w opóźnieniu, prawa Nabywcy, w szczególności do odstąpienia i odszkodowania są określone przepisami prawa. Pozostaje to bez wpływu na postanowienia punktu 3.6.
 1. Odszkodowanie. W przypadku, gdy Dostawca jest odpowiedzialny za niedotrzymanie uzgodnionych terminów lub pozostaje w zwłoce, Nabywca ma prawo do ryczałtowego odszkodowania w wysokości 1% za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 5% ceny fakturowej netto dostaw lub usług, z których wykonaniem Dostawca pozostaje w zwłoce. Nabywcy przysługuje prawo do przedstawienia dowodu poniesienia wyższej szkody. Dostawcy przysługuje prawo do niezwłocznego udowodnienia, że szkoda w ogóle nie wystąpiła lub wystąpiła w znacznie mniejszym stopniu. Nabywca wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.
 2. Częściowe usługi i częściowe dostawy. Nabywca może w każdej chwili odrzucić częściowe dostawy i częściowe usługi, jeżeli nie zostały one wcześniej uzgodnione.

 

§ 4 – Zakres usług

 

 • ‍Zobowiązania wykonywane w miejscu świadczenia​​​​​​​. Wszystkie usługi świadczone przez Dostawcę stanowią zobowiązanie, które ma być wykonane w miejscu prowadzenia działalności przez Nabywcę.
 • Funkcjonalność i zamierzone przeznaczenie​​​​​​​. Dostawca zapewnia, że jego świadczenie umowne jest funkcjonalne i odpowiednie do zamierzonego przeznaczenia. W tym celu zobowiązany jest samodzielnie zapoznać się z właściwymi okolicznościami, w szczególności z uwarunkowaniami występującymi na miejscu budowy lub montażu lub szczególnymi cechami. Potwierdzając lub akceptując rysunki lub inne dokumenty, Nabywca nie zrzeka się żadnych roszczeń przysługujących mu na mocy umowy lub przepisów.
 • Standard świadczenia​​​​​​​. Wykonanie świadczenia musi odpowiadać wymogom prawnym w szczególności zapisom niem. ustawy o bezpieczeństwie urządzeń, przepisom BHP, aktualnym wytycznym i normom, powszechnie przyjętym zasadom i być zgodne ze sztuką. Nabywca od samego początku ma prawo w dowolnym momencie dokonywać inspekcji procesu produkcyjnego i zgłaszać zastrzeżenia do nienależytego wykonania oraz odrzucać wadliwe części.
 • Prawo do korzystania​​​​​​​. Zamówienie obejmuje również udzielenie niewyłącznego, trwałego, nieograniczonego i przenoszalnego prawa do korzystania przez Nabywcę z wszystkich dokumentów technicznych (w tym też pochodzących od podwykonawców) oraz dostarczenia takich dokumentów, które są niezbędne dla utrzymania i świadczenia zamówionej usługi jak też dla produkcji części zamiennych i zapasowych. Dokumentacja techniczna musi być sporządzona w języku niemieckim oraz zgodna z międzynarodowym systemem miar i wag w układzie SI. Dostawca będzie wprowadzał uzasadnione żądania zmian bez dodatkowych opłat. Jeżeli zmiany będą miały niekorzystny wpływ na parametry techniczne, Dostawca poinformuje o tym Nabywcę na piśmie.
 • Zakres usług​​​​​​​. Zakres usług obejmuje

  (a) świadczenie, które jest przedmiotem wykonania i jego wykorzystanie przez Nabywcę lub osoby trzecie jest i pozostanie wolne od praw osób trzecich jak też i samego Dostawcy (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, prawa autorskie itp.);

  (b) Nabywca ma nieodpłatne prawo do wykonywania napraw i modyfikacji nabytych towarów i usług lub zlecenia ich wykonania osobom trzecim oraz do produkcji części zamiennych lub zapasowych we własnym zakresie lub zlecenia ich produkcji osobom trzecim;

  (c) Nabywca ma nieodpłatne prawo do żądania dokumentów produkcyjnych Dostawcy dla celów wykonania przedmiotu świadczenia we własnym zakresie lub zlecenia jego wykonania osobom trzecim oraz do korzystania z nich, jeżeli po upływie terminu wskazanego w wezwaniu do należytego wykonania umowy Dostawca nadal nie wykonuje należycie umowy.
 • Drobne odstępstwa​​​​​​​. Nawet drobne odstępstwa w zakresie koloru, wzoru lub materiałów muszą zostać zaakceptowane przez Nabywcę.
 • Instrukcja obsługi. Dostawca zawsze będzie dołączał do swoich produktów instrukcje montażu i obsługi w języku polskim. Jeżeli Nabywca otrzyma wadliwe instrukcje montażu, będą mu przysługiwały wszystkie prawa wynikające z tytułu rękojmi w stosunku do całej serii produktów.
 • Reklamacje. Dostawca odbierze towar podlegający reklamacji z opłaconym frachtem. W przypadku braku odbioru lub opóźnienia w odbiorze towaru podlegającego reklamacji Dostawca pokryje koszty magazynowania według uzasadnionego uznania Nabywcy.

 

 

 § 5 – Przeniesienie, cesja

 

 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy Dostawca nie będzie miał prawa przenieść na osoby trzecie obowiązku swojego świadczenia w całości lub części lub zlecić jego wykonania przez osoby trzecie (np. podwykonawców). Dostawca będzie ponosił ryzyko nabycia w zakresie swoich usług, o ile nie zostanie to każdorazowo uzgodnione inaczej (np. ograniczenie dostępności w magazynach). Cesja wynikających z umowy roszczeń wobec Nabywcy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Nabywcy będzie jednakże skuteczna. Nabywca będzie miał prawo wyboru, czy dokonać zapłaty na rzecz Dostawcy lub na rzecz osoby trzeciej ze skutkiem zwolnienia z długu. Podwykonawcy Dostawcy zawsze zostaną wskazani imiennie wraz z podaniem ich adresu.
 1. Wszystkie prawa wobec Nabywcy przysługują wyłącznie bezpośredniemu Dostawcy i nie podlegają jakiejkolwiek cesji.  

 

§ 6 – Dostarczenie i przechowywanie

 

 1. Przypadkowa utrata. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzić będzie na Nabywcę z chwilą przekazania rzeczy w miejscu spełnienia świadczenia. Jeżeli uzgodniono odbiór, przejście ryzyka następuje w momencie odbioru. W pozostałym zakresie kwestia odbioru jest regulowana przepisami obowiązującymi dla umów o dzieło.
 1. Koszty wysyłki​​​​​​​. O ile nie uzgodniono inaczej, koszty wysyłki i odbioru oraz inne koszty będą ponoszone przez Dostawcę. Dostawa jest realizowana na terenie Niemiec na koszt Dostawcy do miejsca podanego w zamówieniu. Jeżeli nie podano miejsca dostawy i nie uzgodniono inaczej, wówczas dostawa następuje do siedziby firmy Nabywcy. Właściwe miejsce dostawy będzie również miejscem dostawy oraz wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi (zobowiązanie wykonywane w miejscu świadczenia).
 1. Dostawa. Dostawca lub jego przedstawiciel muszą uzyskać potwierdzenie prawidłowego odbioru każdej z dostawy w miejscu odbioru. Dostarczenie do innego miejsca odbioru niż podane przez Nabywcę nie stanowi dla Dostawcy przeniesienia ryzyka, także wówczas, gdy miejsce to przyjmie dostawę. Dostawca ponosi dodatkowe koszty poniesione przez Nabywcę w związku z dostarczeniem do innego miejsca odbioru niż uzgodnione.
 1. Dowód dostawy. Dostawie musi towarzyszyć dowód dostawy zawierający datę (wystawienia i dostawy), przedmiot dostawy (numer artykułu i ilość) oraz datę i numer identyfikacyjny zamówienia Nabywcy. W razie braku lub niekompletności dowodu dostawy Nabywca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku tego opóźnienia w opracowaniu i zapłacie. Zawiadomienie o wysyłce o identycznej treści co dowód dostawy zostanie odrębnie wysłane do Nabywcy.
 1. Ważenie. Jeżeli wymagane jest ważenie, wiążąca będzie waga ustalona przy użyciu certyfikowanych wag Nabywcy.
 1. Oznakowanie. Jeżeli na podstawie zamówienia Dostawcy przysługuje prawo do odesłania opakowań niezbędnych do realizacji dostawy, wówczas należy umieścić w dokumentach przewozowych wyraźną adnotację. W przypadku braku takiego oznakowania opakowanie zostanie zutylizowane przez Nabywcę w miejscu działalności na koszt Dostawcy, zaś roszczenie Dostawy o zwrot opakowań wygasa.
 1. Przechowywanie. Jeżeli przedmioty potrzebne do świadczenia usług są przechowywane w miejscu prowadzenia przez Nabywcę działalności, odbywać się to będzie w miejscach wskazanych przez Nabywcę na żądanie Dostawcy. Dostawca będzie ponosił ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia takich przedmiotów do czasu przejścia ryzyk w ramach dostawy.
 1. Odbiór. Odbiór towarów w miejscu prowadzenia działalności przez Nabywcę nie oznacza przyjęcia ich bez zastrzeżeń oraz nie będzie stanowiło domniemania, że jakość towarów jest zgodna z umową. Nabywca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towarów i opakowania pod kątem zgodności z umową, sprawdzenia liczby i ilości itd.
 2. Zwłoka w odbiorze. Do zwłoki w odbiorze przez Nabywcę dochodzi po spełnieniu warunków opisanych przepisami. Natomiast Dostawca musi wyraźnie zaoferować swoją usługę Nabywcy również wtedy, gdy na działanie lub współdziałanie Nabywcy (np. przekazanie materiału) wyznaczono konkretny lub możliwy do określenia termin kalendarzowy. Jeżeli Nabywca będzie zwlekał z odbiorem, Dostawca jest uprawniony do zażądania pokrycia poniesionych przez niego dodatkowych wydatków (§ 304 BGB). Jeśli umowa z dostawcą dotyczy wyprodukowania przedmiotu niepodlegającego zastąpieniu (produkcja jednostkowa), szerszy zakres praw przysługuje Dostawcy jedynie wtedy, gdy Nabywca zobowiązał się do współdziałania i odpowiada za to, że nie doszło ono do skutku.

   

 

§ 7 – Wykonanie świadczenia u Nabywcy

 

Osoby, które w celu wykonania usług będą pracować w miejscu wykonywania przez Nabywcę działalności, podlegać będą regulaminom obowiązującym u Nabywcy. W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa Nabywca nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za te osoby.  

    

 

§ 8 – Wzory próbek i rysunki

 

Nabywca zastrzega prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do obrazów, planów, rysunków, obliczeń, instrukcji wykonania oraz innych dokumentów dostarczonych przez Nabywcę. Tego typu dokumenty mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania zobowiązań umownych i podlegają zwrotowi do Nabywcy po wykonaniu umowy lub na pierwsze jego żądanie. Dostawca będzie chronił takie dokumenty przed ujawnieniem osobom trzecim również po zakończeniu umowy. Obowiązek zachowania poufności wygasa jedynie w przypadku, gdy informacje zawarte w dostarczonych dokumentach stały się powszechnie znane.  

 

 

§9 – Stawianie do dyspozycji

 

 1. Postawienie do dyspozycji. Postanowienia punktu 8 mają odpowiednie zastosowanie do mienia i materiałów (np. oprogramowanie, produkty lub półprodukty) oraz narzędzi, wzorów próbek lub innych przedmiotów przekazanych przez Nabywcę Dostawcy w celach produkcji. Przekazane Dostawcy przez Nabywcę nieodpłatnie elementy pozostaną własnością Nabywcy i mogą być wykorzystane wyłącznie dla realizacji celu, w którym zostały przekazane. Do czasu ich przetworzenia, powyższe przedmioty będą na koszt Dostawcy przechowywane osobno i w uzasadnionym zakresie ubezpieczone przed ryzykiem przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 2. Dalsze przetwarzanie. Wszelkie przetwarzanie, mieszanie lub łączenie (dalsze przetwarzanie) przez Dostawcę przedmiotów przekazanych przez Nabywcę będzie wykonywane na rzecz Nabywcy. Powyższe będzie miało zastosowanie także w przypadku towaru dostarczonego przez Nabywcę. Przyjmuje się, że to Nabywca będzie producentem i stanie się właścicielem produktu zgodnie z przepisami prawa w chwili dalszego przetwarzania. W przypadku, gdy wyroby wytwarzane są przy użyciu części Nabywcy, Nabywca stanie się współwłaścicielem wyrobów w częściach ułamkowych.

 

§ 10 - Wyroby Dostawcy

 

Wyroby wytworzone przez Dostawcę w oparciu o dokumenty stworzone przez Nabywcę lub z wykorzystaniem narzędzi przekazanych przez Nabywcę nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane przez Dostawcę poza wykorzystaniem na rzecz Nabywcy.   

 

§ 11 – Ceny, podatek VAT, opakowania i koszty transportu

 

 1. Ustalanie cen. Uzgodnione ceny są wiążące. O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca pozostaje związany ceną podaną przez niego w ofercie przez 30 dni od daty przedstawienia oferty. Wszystkie ceny zawierają podatek od towarów i usług o ile podatek ten nie jest wyszczególniony osobno.
 1. Usługi powiązane. O ile nie zostanie to uzgodnione inaczej w indywidualnych przypadkach, cena zawiera wszystkie usługi oraz usługi powiązane świadczone przez Dostawcę (np. montaż, instalacja) oraz koszty powiązane (np. właściwe opakowanie, koszty transportu oraz ubezpieczenie towarów w transporcie i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej). W przypadku dostaw ze zwrotem kosztów frachtu – opłaty transportowe, opłaty celne itp. – Dostawca przedstawi odpowiednie dokumenty.
 1. Niezmienność ceny​​​​​​​. Jeżeli np. pomiędzy zawarciem a wykonaniem umowy wzrosną lub zostaną wprowadzone nowe taryfowe stawki płac i wynagrodzenia, podatki, cła, koszty przewozu, opłaty i inne obciążenia publiczne bądź też ceny wzrosną na skutek zmiany kursów walut, Dostawca nie będzie miał z tego powodu prawa do zmiany ceny.
 1. Przepisy celne i importowe. Dostawca uwzględni zagraniczne przepisy celne i importowe według najlepszej wiedzy.

 

§ 12 – Płatność i zwłoka w płatności

 

 1. Faktury. Dostawca dostarczy odrębnie Nabywcy faktury wraz z kopią oraz dokumentami potrzebnymi do sprawdzenia poprawności.
 1. Wcześniejsze wykonanie usługi. Wykonanie usługi przed uzgodnioną datą lub przed upływem uzgodnionych terminów nie wpływa na terminy płatności; ponadto Nabywca jest wówczas uprawniony do odmowy odbioru usług.
 1. Termin płatności. Uzgodniona cena płatna jest w terminie 60 dni kalendarzowych od kompletnej dostawy i wykonania usługi (w tym uzgodnionego odbioru) oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku dokonania zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych Dostawca udzieli Nabywcy 3% rabatu od ceny netto na fakturze.
 1. Miejsce płatności. Miejscem płatności jest wskazane przez Nabywcę miejsce spełnienia świadczenia.
 1. Kompletność dokumentów​​​​​​​. Faktury będą płatne jedynie po tym jak wszystkie dokumenty dotyczące świadczenia (dokumenty, atesty, itp.) zostaną dostarczone Nabywcy.
 1. Potrącenie​​​​​​​. Nabywca ma prawo potrącić od należności, które musi uregulować na rzecz Dostawcy, należności, które Dostawca jest mu dłużny. Nabywca ma prawo do potrącenia oraz zatrzymania, a także do podnoszenia zarzutu nienależytego wykonania umowy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. Nabywca w szczególności ma prawo powstrzymać się z płatnościami, dopóki posiada roszczenia wobec Dostawcy z tytułu niekompletnej lub wadliwej dostawy.
 1. Zwłoka w płatności​​​​​​​. Nabywca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek przypadających po nastąpieniu wymagalności. W przypadku opóźnienia w płatności zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa.
 2. Prawa Dostawcy. Dostawca ma prawo do potrącenia lub zatrzymania jedynie na podstawie roszczeń wzajemnych, które zostały potwierdzone prawomocnym orzeczeniem lub zostały uznane przez Nabywcę.

§ 13 – Zastrzeżenie prawa własności

 

Przejście własności towaru na Nabywcę następuje bezwarunkowo i bez względu na zapłatę ceny. Jeżeli jednak w indywidualnych przypadkach Nabywca zaakceptuje ofertę Dostawcy zastrzegającą przejście własności pod warunkiem zapłaty ceny, zastrzeżenie własności przez Dostawcę wygasa najpóźniej z chwilą dokonania płatności za dostarczony towar. Nabywca będzie miało prawo do dalszej odsprzedaży towaru w ramach zwykłego prowadzenia przedsiębiorstwa jeszcze przed zapłatą ceny zakupu, dokonując cesji wierzytelności o zapłatę ceny przy odsprzedaży względnie zastrzeżenie własności będzie obejmować również odsprzedaż. Powyższe wyklucza jakiekolwiek inne postacie zastrzeżenia własności, w szczególności przedłużone zastrzeżenie własności, przenoszenie zastrzeżenia własności oraz przedłużenie zastrzeżenia własności na czas dalszego przetwarzania.  

 

§ 14 – Rękojmia za jakość

 1. Wady fizyczne i prawne. O ile nie jest to odmiennie uregulowane w tym punkcie, Nabywcy przysługują wszystkie uprawnienia przewidziane w przepisach prawa w przypadku wad fizycznych lub wad prawnych towaru (w tym błędna lub niekompletna dostawa, wadliwa instrukcja montażu, eksploatacji lub obsługi) oraz w innych przypadkach nienależytego wykonania zobowiązań przez Dostawcę.
 1. Uzgodniona jakość. Zgodnie z przepisami prawa Dostawca jest odpowiedzialny, aby towar w chwili przejścia ryzyka na Nabywcę posiadał jakość uzgodnioną w umowie. W każdym przypadku przyjmuje się, że opisy produktu – które w szczególności poprzez ich wskazanie lub odniesienie do nich w zamówieniu Nabywcy stanowią przedmiot umowy lub na takich samych zasadach jak niniejsze OWZ muszą zostać uwzględnione podczas wykonywania umowy – stanowią uzgodnienie w przedmiocie jakości. Bez znaczenia jest, czy opis produktu pochodzi od Nabywcy, Dostawcy, czy od producenta. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie adnotacje i potwierdzenia Dostawcy stanowią opis produktu oraz gwarancje jakości. Uzgodnień odnośnie do jakości nie stanowią zwłaszcza twierdzenia i opisy zawarte w materiałach reklamowych, prospektach lub cennikach. Ma to również zastosowanie do wszystkich rysunków, ilustracji, wymiarów, wag lub innych danych technicznych przekazywanych przez Dostawcę.
 1. Obowiązek sprawdzenia​​​​​​​. Zawierając umowę, Nabywca nie jest zobowiązany do sprawdzenia towaru ani do przeprowadzenia osobnych audytów w celu wykrycia ewentualnych wad. Częściowo, w przeciwieństwie do regulacji w § 442 ust. 1 zd. 2 BGB, roszczenia Nabywcy w zakresie wad pozostają nieograniczone, nawet jeżeli brak wiedzy o wadach w chwili zawierania umowy był następstwem rażącego niedbalstwa.
 1. Obowiązek zgłoszenia wad​​​​​​​. W zakresie obowiązków sprawdzenia i zgłoszenia wad obowiązują przepisy ustawowe (§§ 377, 381 HGB) z następującym wskazaniem: obowiązek Nabywcy odnośnie do sprawdzenia ograniczony jest do wad, które są bezsprzecznie widoczne i zostały stwierdzone podczas zewnętrznych oględzin w chwili dostarczenia towaru, w tym kontroli dokumentów dostawy (np. uszkodzenia powstałe w transporcie, niewłaściwa lub niekompletna dostawie) lub które można stwierdzić w ramach losowej kontroli jakości przeprowadzanej przez Nabywcę. Jeżeli uzgodniono odbiór, nie ma obowiązku sprawdzenia. W pozostałym zakresie miarodajne jest, na ile sprawdzenie jest możliwe w ramach prawidłowej działalności gospodarczej przy uwzględnieniu okoliczności pojedynczego przypadku. Leżący po stronie Nabywcy obowiązek zgłoszenia wad w razie później wykrytych wad pozostaje nienaruszony. Niezależnie od powyższego obowiązku sprawdzenia przez Nabywcę przyjmuje się, że powiadomienie o wadach zostało dokonane bez zbędnej zwłoki, jeżeli miało miejsce w terminie siedmiu dni roboczych od odkrycia wady lub – w przypadku wad oczywistych – od daty dostawy.
 1. Wykonanie zobowiązania z tytuły rękojmi. Wykonanie zobowiązań wynikających z rękojmi obejmuje również demontaż wadliwego towaru i jego ponowne zamontowanie, jeżeli towar został zamontowany zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem w innym przedmiocie lub został połączony z innym przedmiotem; przysługujące Nabywcy na mocy prawa roszczenie do zwrotu poniesionych wydatków pozostaje nienaruszone. Dostawca ponosi koszty konieczne dla przeprowadzenia badania oraz wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi, nawet jeżeli okaże się, że faktycznie nie było wady. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Nabywcy w przypadku nieuzasadnionego żądania usunięcia wad, jednakże Nabywca będzie jedynie odpowiedzialny w przypadku, gdy stwierdzenie rzekomej wady lub brak rozeznania, że wada nie istnieje, był następstwem rażącego niedbalstwa.
 1. Przysługujące Nabywcy prawo wyboru. Bez umniejszania uprawnień wynikających z przepisów prawa i postanowień punktu 14.5, obowiązuje następujące postanowienie: jeżeli Dostawca w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Nabywcę nienależycie wykona zobowiązania wynikające z tytułu rękojmi zgodnie z wyborem Nabywcy – albo poprzez naprawę albo poprzez dostarczenia przedmiotu wolnego od wad – Nabywca może naprawić wadę we własnym zakresie i żądać zwrotu poniesionych w związku z tym kosztów albo żądać zaliczki na poczet takich kosztów. Jeżeli zobowiązania z tytułu rękojmi zostały wykonane nienależycie lub są dla Nabywcy niezasadne (np. z powodu konieczności dotrzymania terminów, zagrożenia bezpieczeństwa działalności lub oczywistego zagrożenia powstania niewspółmiernej szkody), Nabywca nie jest zobowiązany do wyznaczania dodatkowego terminu i poinformuje Dostawcę o takich okolicznościach bez zbędnej zwłoki, a jeżeli to możliwe, z wyprzedzeniem.
 1. Inne prawa z tytułu wad​​​​​​​. W przypadku wady fizycznej lub wady prawnej, Nabywcy zawsze przysługuje prawo do obniżenia ceny albo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Nabywca ma prawo do żądania odszkodowania oraz zwrotu poniesionych kosztów zgodnie z przepisami prawa.
 2. Okres obowiązywania. Rękojmia Dostawcy będzie obowiązywała przez okres dwóch lat, o ile nie uzgodnione dłuższego okresu rękojmi lub gwarancji. Jeżeli uzgodniono odbiór, okres ten jest liczony od daty odbioru. Okres obowiązywania będzie podlegał przedłużeniu o czas, przez który wytworzony lub dostarczony towar powodował częściowe lub całkowite przestoje działalności Nabywcy z uwagi na wady lub konieczność eliminacji wad. Okres rękojmi biegnie na nowo dla naprawionych lub wymienionych części.  
 3. Naruszenie praw własności intelektualnej​​​​​​​. Niezależnie od powyższych postanowień Dostawca będzie odpowiedzialny w przypadku roszczeń zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej na skutek zgodnego z umową korzystania ze świadczenia Dostawcy i będzie bronił Nabywcę oraz jego klientów przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z takiego korzystania z praw własności intelektualnej.  
 4. Zmiany techniczne​​​​​​​. Dostawca nie ma prawa wprowadzać zmian technicznych w zakresie kształtu, koloru lub wagi bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy, chyba że dokonuje ich celu dostosowania do wymogów sztuki. W takim wypadku Nabywca bez zwłoki zostanie o tym szczegółowo poinformowany. Nabywca nie będzie jednak zobowiązany do nabycia ulepszeń produktu wykonanych w powyższy sposób.
 5. Możliwości rozbudowy​​​​​​​. Informacje w prospektach, dokumentacji lub materiałach reklamowych odnoszące się do możliwości rozbudowy produktu lub do dostępnych akcesoriów również mają dla Dostawcy charakter wiążący.
 6. Wypłacalność​​​​​​​. Jeżeli Nabywca poweźmie wiedzę o okolicznościach, które poddają pod wątpliwość wypłacalność Dostawcy, w szczególności jeżeli zaprzestanie on bieżącego regulowania zobowiązań lub wstrzyma produkcję bądź Nabywca poweźmie wiedzę o innych podobnych okolicznościach, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy i zażądania natychmiastowego uregulowania pozostałych zobowiązań. W takim przypadku Nabywca będzie miał prawo żądać gwarancji należytego wykonania umowy. Po wyznaczeniu terminu Nabywca może także odstąpić od wszelkich zobowiązań do prolongaty.

 

§ 15 – Roszczenia regresowe wobec dostawcy

 

 1. Nabywca ma prawo dochodzenia roszczeń regresowych w ramach łańcucha dostaw (roszczenia regresowe wobec dostawcy zgodnie z §§ 445a, 445b, 478 BGB) bez ograniczeń i niezależnie od roszczeń dotyczących wad. Nabywca w szczególności będzie miał prawo żądać od Dostawcy spełnienia określonego typu świadczenia w ramach rękojmi (naprawy lub wymiany), do którego w danym przypadku Nabywca zobowiązany jest wobec swojego klienta. Powyższe nie ogranicza w żaden sposób przysługującego Nabywcy prawa wyboru sposobu wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi (§ 439 ust. 1 BGB).  
 1. Roszczenia z tytułu wad towaru​​​​​​​. Zanim Nabywca uzna lub spełni roszczenia swojego klienta dotyczące wad (w tym o zwrot kosztów zgodnie z §§ 445a ust. 1, 439 ust. 2 i 3 BGB), powiadomi o tym Dostawcę oraz po zwięzłym przedstawieniu sytuacji poprosi o pisemne stanowisko w tej sprawie. Jeżeli w rozsądnym terminie Nabywca nie otrzyma uzasadnionego stanowiska i nie uda osiągnąć porozumienia, domniemywa się, że roszczenia dotyczące wad przyznane przez Nabywcę faktycznie należą się klientowi Nabywcy. Ciężar dowodu w zakresie obalenia powyższego domniemania leży po stronie Dostawcy.
 1. Roszczenie regresowe wobec Dostawcy przysługują Nabywcy również w przypadku, gdy wadliwy towar podlegał dalszemu przetworzeniu przez Nabywcę lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez połączenie z innym produktem.  

 

 

§ 16 – Odpowiedzialność producenta

 

 1. Szkoda wyrządzona przez produkt​​​​​​​. W przypadku, gdy Dostawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez produkt, będzie bronił Nabywcę przed roszczeniami osób trzecich w zakresie, w jakim leży to w jego możliwościach i w jakim sam odpowiada za taką szkodę wobec osób trzecich.
 1. Zwrot kosztów, wycofanie produktu. W ramach spoczywającego na Dostawcy obowiązku uwolnienia od roszczeń Dostawca zgodnie z §§ 683, 670 BGB zwróci wszystkie koszty wynikające z roszczeń osób trzecich lub z takimi roszczeniami powiązane, a także będące następstwem przeprowadzonych przez Nabywcę akcji wycofania produktów. O ile będzie to możliwe i nie będzie stanowić dla Nabywcy nadmiernego obciążenia, poinformuje on Dostawcę o rodzaju i zakresie działań mających na celu wycofanie produktu z rynku i da mu możliwość ustosunkowania się do sytuacji. Powyższe postanowienia nie wpływają na dalej idące roszczenia prawne.
 2. Ubezpieczenie OC za produkt. Dostawca zawrze i będzie utrzymywał w mocy ubezpieczenie OC za produkt na kwotę co najmniej 5 milionów EUR za każdy przypadek szkody na osobie lub w mieniu.

 

§ 17 – Niewypłacalność dostawcy

 

 1. Postępowanie dotyczące niewypłacalności​​​​​​​. Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wszczęto postępowanie dotyczące niewypłacalności Dostawcy lub Dostawca zaprzestanie dokonywania płatności. Nabywca jest uprawniony do przejęcia materiałów i/lub półfabrykatów, łącznie z ewentualnymi specjalnymi pomocami warsztatowymi, na odpowiednich warunkach. Dalsze roszczenia Dostawcy są wykluczone.
 1. Zwolnienie z obowiązku dokonania odbioru. W przypadku zdarzeń spowodowanych siłą wyższą, takich jak spory pracownicze, zakłócenia działalności itp. Nabywca zostaje zwolniony z obowiązku przyjęcia dostaw lub dokonania odbioru.

 

§ 18 – Odpowiedzialność cywilna

Przepisy ustawowe. Dostawca odpowiada wobec Nabywcy w oparciu o przepisy prawa.

 

§ 19 – Przedawnienie

 1. Przedawnienie​​​​​​​. Wzajemne roszczenia stron umowy podlegają przedawnieniu w terminach ustawowych, o ile w 19.2 oraz 19.3 nie podano inaczej.
 2. Ogólny okres przedawnienia​​​​​​​. W drodze odstępstwa od § 438 ust. 1 pkt 3 BGB ogólny okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad wynosi trzy lata od daty przejścia ryzyka. Jeżeli uzgodniony jest odbiór, bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie odbioru. Trzyletni okres przedawnienia obowiązuje również dla roszczeń z tytułu wad prawnych, przy czym nie narusza to ustawowego okresu przedawnienia wysuwanych przez osoby trzecie roszczeń rzeczowych o wydanie (§ 438 ust. 1 pkt 1 BGB); ponadto roszczenia z tytułu wad prawnych nie ulegają przedawnieniu, dopóki uprawniony podmiot może dochodzić wobec Nabywcy swoich praw – w szczególności z powodu braku przedawnienia.
 3. Pozaumowne roszczenia odszkodowawcze​​​​​​​. Okresy przedawnienia wynikające z prawa o umowach kupna-sprzedaży oraz podane wyżej warunki przedłużenia obowiązują – w zakresie dopuszczonym przez prawo – dla wszystkich wynikających z umowy roszczeń z tytułu wad. Jeśli z powodu obecności wady Nabywcy przysługują także pozaumowne roszczenia odszkodowawcze, obowiązuje dla nich zwykły ustawowy okres przedawnienia (§§ 195, 199 BGB), o ile zastosowanie okresów przedawnienia z prawa o umowach kupna-sprzedaży w pojedynczych przypadkach nie powoduje przedłużenia okresu przedawnienia.

 

§ 20 – Prawo właściwe, miejsce spełnienia świadczenia, właściwość miejscowa sądu, klauzula salwatoriańska

 1. Nagłówki​​​​​​​. Nagłówki w niniejszych OWZ zostały wprowadzone jedynie w celu lepszej czytelności i nie mają wpływu na wykładnię niniejszych OWZ.
 2. Odstępstwa​​​​​​​. Odstępstwa od niniejszych OWZ są skuteczne jedynie, jeżeli Nabywca potwierdzi je na piśmie.
 3. Prawo właściwe​​​​​​​. Niniejsze OWZ i wszystkie stosunki prawne pomiędzy Dostawcą i Nabywcą, włączając w to wszystkie umowy zawarte z zastosowaniem niniejszych OWZ, podlegają prawu Republiki Federalne Niemiec z wyłączeniem stosowania zunifikowanych przepisów prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 4. Miejsce spełnienia świadczenia​​​​​​​. Miejscem świadczenia wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunków umownych jest siedziba Nabywcy: Alte Grenze 1, 19246 Valluhn Businesspark A24.
 5. Właściwość miejscowa sądu​​​​​​​. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających bezpośrednio i pośrednio ze stosunków umownych (o ile chodzi o umowy zawarte pomiędzy przedsiębiorcami), także jeśli spory te dotyczą zawarcia umowy, jest – w przypadkach, gdy jest to dozwolone – sąd w Schwerinie, Niemcy.
 6. Bezskuteczność. W przypadku gdyby postanowienie niniejszych OWS lub postanowienie w ramach innej umowy okazało się nieważne lub stało się nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność innych postanowień lub umowy. Postanowienie nieważne zostanie zastąpione takim, które najbliżej odzwierciedla cel gospodarczy leżący u podstaw nieważnego postanowienia.

Stan na: kwiecień 2021 r.